Thông tin mặt bằng

Thông tin liên lạc

Tải lên hình đại diện

Thông tin chi tiết

Hình mặt trước
Hình mặt sau
Hình bên

Điều khoản thuê mặt bằng